Yleiset sopimusehdot
Ehtojen soveltaminen

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet.

  Ilmaisut ”kirjallisesti” tai ”kirjallinen” tarkoittavat näissä ehdoissa käytettyinä osapuolten allekirjoittamaa asiakirjaa, kirjeellä, telefaksilla, sähköpostilla tai muulla osapuolten sopimalla viestintätavalla tehtyä ilmoitusta.


Pakkaus

 1. Ellei muuta ole ilmoitettu, tarjouksessa ja sopimuksessa mainittujen hintojen katsotaan sisältävän myyjän vakiopakkauksen.


Yli- ja alitoimitus

 1. Toimitus saa poiketa sopimuksessa ilmoitetusta painosta tai määrästä vain mikäli osapuolet ovat sopineet tästä erikseen.


Tuotetiedot

 1. Osapuolten markkinointiaineistoon, hinnastoihin sekä muuhun tuotetietomateriaaliin sisältyvät tiedot ovat sitovia vain mikäli niihin sopimuksessa erikseen viitataan.


Toimitus

 1. Ellei toimitusehtoa ole sovittu, se on ”Ex Works” sopimuksen laatimishetkellä voimassa olleiden INCOTERMS tulkintasääntöjen mukaisesti. Sovittua toimitusehtoa tulkitaan tuolloin voimassa olleiden INCOTERMS-tulkinta sääntöjen mukaisesti.


Toimitusaika. Viivästys

 1. Viivästyksen johtuessa ostajasta pidennetään toimitusaikaa olosuhteisiin nähden kohtuullisesti riippumatta siitä, onko viivästyksen syy ilmaantunut ennen sovitun toimitusajan umpeutumista vai sen jälkeen. Tämä koskee myös, lukuun ottamatta kohdan 19 toisessa kappaleessa tarkoitettua tilannetta, tapausta, jossa toimitus viivästyy sellaisesta syystä, joka kohdan 18 mukaan katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.
 2. Mikäli myyjä ei toimita tuotteita ajallaan, ostajalla on oikeus asettaa myyjälle antamallaan kirjallisella ilmoituksella toimitukselle kohtuullinen lopullinen määräaika ja ilmoittaa, että ostaja aikoo purkaa sopimuksen, ellei toimitus tapahdu tämän määräajan kuluessa.
  Ellei toimitus ole tapahtunut lopullisen määräajan kuluessa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella. tunut lopullisen määräajan kuluessa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus myyjälle antamallaan kirjallisella ilmoituksella.

  Mikäli viivästys on ostajan kannalta olennainen tai mikäli on selvää, että tälläinen viivästys ilmenisi, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

 1. Mikäli ostaja purkaa sopimuksen kohdan 7 mukaisesti, hänellä on oikeus saada myyjältä korvaus lisäkuluista, jotka ostajalle ovat aiheutuneet vastaavien tuotteiden hankkimisesta muualta. Tällöin ostajalla ei ole mitään muuta oikeutta korvaukseen myyjän toimituksen viivästymisen johdosta.

  Ellei ostaja pura sopimusta, hänellä ei ole, ellei muuta ole sovittu, oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen myyjän viivästyksen johdosta.


Maksut

 1. Ellei muuta ole sovittu, maksuaika on 30 päivää toimituksesta ja laskun lähettämisestä.

  Ellei ostaja ota tuotteita vastaan sovittuna päivänä, hänen on kuitenkin maksettava niin kuin toimitus olisi tapahtunut sopimuksen mukaisesti.
 1. Ellei ostaja maksa eräpäivänä, myyjällä on oikeus maansa lain mukaiseen viivästyskorkoon.
 2. Ellei ostaja maksa erääntynyttä saatavaa kolmen kuu kauden kuluessa, myyjällä on oikeus kirjallisesti ilmoit tamalla purkaa sopimus ja saada ostajalta viivästyskoron lisäksi korvaus aiheutuneesta vahingosta. Korvaus voi olla enintään kauppahinnan suuruinen.


Omistusoikeuden pidätys

 1. Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne on täysin maksettu, ellei omistusoikeuden pidätystä koskevista säännöistä muutajohdu.


Vastuu virheistä

 1. Myyjä sitoutuu toimittamaan uudet tuotteet korvaukseksi tuotteista, joissa on rakenteen, materiaalien tai valmistuksen puutteista johtuva virhe.
 2. Myyjän vastuu koskee vain virheitä, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa tuotteiden toimituspäivästä.

  Virheilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivästystä virheen ilmettyä. Muussa tapauksessa ostaja menettää kohdan 13 mukaisen oikeutensa korvaavaan toimitukseen.
 1. Ellei myyjä toimita korvaavia tuotteita kohtuullisessa ajassa ostajan ilmoitettua virheestä kohdan 14 mukaisesti, ostajalla on oikeus kirjallisesti ilmoittamalla purkaa sopimus virheellisten tuotteiden osalta.

  Jos ostaja purkaa sopimuksen, hänellä on oikeus saada myyjältä korvaus lisäkuluista, jotka ostajalle ovat aiheutuneet vastaavien tuotteiden hankkimisesta muualta.
 2. Myyjällä ei ole muuta vastuuta virheistä tai korvaavan toimituksen laiminlyönnistä kuin mitä on esitetty kohdissa 13 ja 15. Tämä koskee kaikkia virheestä tai laiminlyönnistä mahdollisesti johtuvia vahinkoja, kuten esimerkiksi tuotannonmenetyksiä,
  saamatta jäänyttä voittoa ja muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.


Vastuu toimitetun tuotteen aiheuttamasta esinevahingosta

 1. Kun tuote on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtai meen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus.

  Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä ensimmäisen kohdan mukaisesti ei vastaa tällaisesta vahingosta tai tappiosta.

  Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.
  Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

  Kumpikin osapuoli on velvollinen saapumaan tuomioistuimeen tai välimiesoikeuteen, joka käsittelee jompaankumpaan kohdistuvaa ja tuotteen aiheuttamaksi väitettyyn vahinkoon tai tappioon perustuvaa korvausvaatimusta. Ostajan ja myyjän väliset, keskinäiset erimielisyydet ratkaistaan kuitenkin aina kohdan 20 mukaisesti välimiesmenettelyssä.


Ylivoimainen este (force majeure)

 1. Seuraavia syitä pidetään ylivoimaisina esteinä, jos ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen täyttämisen kohtuuttoman hankalaksi: työselkkaus ja kaikki sellaiset syyt, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, luonnonkatastrofit ja äärimmäiset luonnontapahtumat,
  sota, liikekannallepano tai vastaavanlaajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset, kapina ja mellakka, kuljetuskaluston puute,
  yleinen tavaran niukkuus, energian saannin rajoitukset sekä mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet tai viivästykset.

  Edellä mainittuun syyhyn voidaan vedota ylivoimaisena esteenä vain, mikäli sen vaikutusta sopimuksen täyttämiseen ei ollut mahdollista ennakoida.
 1. Osapuolen, joka haluaa vedota kohdan 18 mukaiseen ylivoimaiseen esteeseen, on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle esteen ilmaantumisesta ja päättymisestä.

  Jos ylivoimainen este aiheuttaa sopimuksen täyttämisen viivästymisen osapuolen osalta ja tällä on olennainen merkitys toisen osapuolen kannalta, tällä on oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

  Huolimatta siitä, mitä näissä sopimusehdoissa muuten on mainittu, osapuoli voi aina purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jos sopimuksen täyttäminen kohdassa 18 mainitun ylivoimaisen esteen vuoksi viivästyy yli kolme kuukautta.


Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

 1. Sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä tai siihen liittyviä kysymyksiä ei voida käsitellä tuomioistuimessa, vaan ne ratkaistaan myyjän maan lain mukaisessa välimiesmenettelyssä. Osapuolella on kuitenkin oikeus nostaa kiistattoman saatavan maksua koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.
 2. Erimielisyydet ratkaistaan myyjän maan lain mukaisesti.